Мета – формування у студентів знань і навичок, що дозволяють вільно володіти склад-ним комплексом вимог, що до забезпечення безпеки перевезень, забезпечення умов безпеч-ної роботи водіїв автомобільного транспорту, що до якості сучасних методів і способів орга-нізації та планування вантажних і пасажирських автомобільних перевезень, з урахуванням їх впливу на надійність та ритмічність роботи автотранспортного підприємства, а також органі-зацію їхнього раціонального застосування з урахуванням психологічних і фізіологічних фак-торів, в їх взаємозв'язку з іншими учасниками дорожнього руху
Завдання – оволодіння професійними знаннями в області забезпечення умов безпечної роботи водіїв, способів і методів раціонального використання робочого часу і часу відпочин-ку водіїв. Оволодіння в повному обсязі необхідними знаннями для планування обґрунтова-них способів і методів експлуатації автомобільного транспорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- структури системи управління в галузі забезпечення БД та органів виконавчої влади що здійснюють міжгалузеве управління в цій сфері;
- нормативні документи, що регламентують діяльність організацій та установ щодо за-безпечення безпеки дорожнього руху;
- порядок і методи контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами нор-мативних документів правил і стандартів у галузі забезпечення безпеки руху;
- види автомобільних перевезень;
- техніко-економічні показники роботи рухомого складу;
вміти:
- аналізувати чинники та умови, що впливають на БР при здійсненні АТП перевезень вантажів і пасажирів, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
- складати плани проведення робіт із забезпечення БД на підприємствах автомобільно-го транспорту з урахуванням видів перевезень, організаційних форм власності підпри-ємств та чисельності стоячих на балансі транспортних засобів;
- розробляти попереджувальні заходи щодо запобігання ДТП і зниження їх важкості за участю транспортних засобів АТП;
- застосовувати нормативно-довідкові та інші матеріали для планування та управління перевезеннями;
- аналізувати роботу служби експлуатації АТП.
мати уявлення:
- щодо знання способів визначення перспективи підвищення безпеки в транспортно-дорожньому комплексі на основі використання статистики ДТП;
- щодо використовування принципів загального управління якістю у сфері забезпечен-ня безпеки при здійсненні вантажоперевезень;
- щодо використовування принципів загального управління якістю у сфері транспорт-ного обслуговування та плануванні роботи водіїв та роботи автотранспортних підпри-ємств в цілому.

Міжпредметні зв’язки: Навчальна дисципліна «Безпека дорожнього руху» базується на матеріалі дисциплін «Моделювання ТП підприємств автомобільного транспорту», «Авто-технічна експертиза», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Автомобілі» та створює підґрунтя для якісної підготовки бакалавра.